postheadericon Değerler Eğitimi Projesi

 Projeyi bilgisayarınıza word dosyası (doc) olarak indirmek için tıklayınız.

2010-2011
Döşemealtı/ANTALYA 

PROJENİN AMAÇLARI

Proje ”değerler erozyonuna çözüm arayışının” bir ürünüdür. Çocuklarımızın sağlıklı kişiliğin temel taşlarını oluşturan toplumsal ve evrensel değerleri kazanmalarını ve kişiliklerinin her yönüyle gelişmesini sağlamak, öğrencilerimizi toplumsal ve evrensel değerlerle donanmış ve bu değerlerle yaşamayı yaşam biçimi haline getirmiş bireyler olarak yetiştirmek, çeşitli programlar aracılığı ile, öğrencilerin temel insani özellikleri kazanmasını sağlamak, değerlere karşı duyarlılık oluşturmak ve onları davranışa dönüştürme konusunda öğrencilere yardımcı olmak bu projenin temel amaçlarıdır.

Bu temel amaçlar çerçevesinde gerçekleştirilmek istenen somut hedefler şunlardır:

 1. Öğrencilere temel insanî değer ve erdemlerin kazandırılması, değerlere karşı duyarlılık oluşturulması ve onları davranışa dönüştürülmesi,
 2. Toplum tarafından kabul gören değerlerin uygun okul ortamı oluşturularak geliştirilmesi ve pekiştirilmesi.
 3. Öğrencilerin sorumluluk duygularının geliştirilmesi.
 4. Akademik bilgi ve gerçek hayatta rehberlik edecek ahlaki değerlerle donatılmış öğrencilerin yetiştirilmesi.
 5. Kültürel kodların güçlendirilmesi,
 6. Okul ve çevresindeki sosyal yaşamın ahlaki ve etik değerlere uygun olarak şekillenmesi,
 7.  “Ahlak temelli disiplin” kavramının yerleştirilmesi.
 8. Öğrencilerde ahlaki bir topluluk bilincinin oluşturulması.

 

PROJENİN GEREKÇESİ

Baş döndürücü değişim çağında, binlerce yıllık deneyimlerden süzülüp gelen geleneksel değerlerin korunması eğitimin en özel çalışma alanlarından biri haline gelmiştir. Okulun iki temel sorumluluğu öne çıkmaktadır:

 1. Geçmişten devralınan geleneksel kültürel değerleri yeni hayat biçimleri içerisine faydalı bir şekilde nasıl alabiliriz?
 2. Yeni kültürel değerleri geleneksel kültür sistemi içerisine nasıl yerleştirebiliriz?

Okul bu iki merkezî sorun arasında bir denge ve uyuşum kurmak zorundadır.

Cevap verilmesi gereken temel soru şudur; bir taraftan muasır medeniyeti yakalarken aynı zamanda kendimiz olarak nasıl kalabiliriz, Japon örneğinde görüldüğü gibi hem modern dünyaya yön verebilmek ve hem de kendi kültürel değerlerimizi koruyarak toplumsal çözünmeye maruz kalmamak nasıl mümkün olabilir?

Değerler doğru ve yanlışın ayırt edilmesine yardım eden temel inançlardır. Hayata denge ve anlam katarak, toplumu oluşturan bireylerle birlikte yaşamaya imkân tanırlar. Değerler doğuştan getirilmeyip, gözlem ve etkileşim soncunda yaşayarak öğrenilirler. Bu tespit okulun değer eğitimi konusundaki can alıcı sorumluluğunu öne çıkarmaktadır.

Eğitim, belli bir toplumun idealine yönelik değerler sistemini bireylere iletmede önemli rol oynamaktadır. Okulların, önemli görevi, kültür aktarımında okul programında açık olarak belirtilen veya belirtilmeyen değerleri öğretmek, öğrencileri belirlenen kurallar doğrultusunda disipline etmek, ahlaki gelişimine katkıda bulunmak, karakterini ve benlik algısını olumlu yönde etkilemektir. Okullar bazı değerlerin takdir edildiği ve öğretildiği yerler olduğuna göre orada bulunan öğretmen ve yöneticilerin de bu değerlere sahip olması ve öğrencilere model olmaları gerekmektedir.

Birey, ileriki dönemlerde kişiliğini, bakış açısını, davranışlarının yönünü belirleyecek, onun tanınmasında temel ölçütler olarak işlev görecek değerleri yaşarken kazanır. Bu yüzden bireyin belirli değerlerin farkına varması, yeni değerler üretmesi, benimsemesi ve kişiliğine mâl ederek davranışları ile sergilemesi başlı başına bir eğitim sorunudur.  Buna kısaca değerler eğitimi denilmektedir.

Değer eğitiminin hedefi, değerler oluşturmak ve değerlerini davranış haline getiren bireyler yetiştirmektir. Değerler anlatmakla veya tanımlamakla elde edilemezler. Doğrudan yaşanmalı, içselleştirilmeli ve onlara ilişkin duygularla verilmelidir. Değerler yaşanılarak bir kimlik kişilik boyutu haline gelir. Değer eğitiminin ön koşulu ise, çocuğa özgür iradesini kullanacak ortam hazırlamaktır. Dayatma, baskı ve koşullandırma ile yapılan eğitim çocuğun kendinden çok başkalarının isteklerini gerçekleştirme işlevine sahip olur.

Araştırmalar düşünceli, saygılı, güvenilir, adil, sorumlu, kısacası iyi insanların yaşamda daha başarılı olduğunu göstermiştir. Bu nedenle, değerler eğitimi, okullarda en az matematik ve Türkçe eğitimi kadar önemli ve gereklidir. Değerleri önemsemeyen ve bu değerlere uymayan çocukların yetişkin olduklarında iş, aile ve sosyal yaşamlarının iyi gitmediği araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Kısacası değerler eğitimi yaşam boyu gereken bir eğitimdir.

Ülkemizde değerler eğitimi değişik evrelerden geçmiştir. Değerler eğitimi kimi zaman ayrı bir ders olarak okutulmuş, kimi zaman da diğer derslerin içerisinde öğrencilere verilmeye çalışılmıştır. Günümüzde değerler eğitimi, diğer derslerin konuları içerisinde verilmeye çalışılmaktadır. Bu durum etkili bir değerler eğitimi verilebilmesi için her şeyden önce tesadüfî olmayan, planlı bir eğitim anlayışına duyulan ihtiyacı ortaya çıkartmaktadır.

Ders kitaplarında yer alan, adil olma, aile birliğine önem verme, bağımsızlık ve özgür düşünebilme, barış, iyimserlik, duyarlı olma, dürüstlük, estetik duyguların geliştirilmesi, hoşgörü, misafirperverlik, saygı, sevgi, sorumluluk, temizlik, vatanseverlik gibi birçok değerin okullarda yapılacak olan etkinlikler ve uygulamalarla hayata geçirilmesi davranışa dönüştürülmesi önemlidir.

Eğitim mevzuatı incelendiğinde Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçlarında evrensel değerlerle uyumlu olarak değer eğitimine en genel manada vurgu yapılmıştır. İlköğretim Kurumlarının amaçları arasında değer eğitimine yönelik amaçlar bilişsel amaçlardan daha az değildir. Hayat Bilgisi Program kılavuzunda, sekiz yıllık eğitim programının temelinde  “Değerler” – “Kişisel nitelikler” in yer aldığı, değerlerin programın en önemli öğelerinden birisi olduğu görülmektedir. En son olarak bakanlığımızın   2010/53 genelgesiyle bu konuya vurgu yapıldığı ve eğitimcileri bu konuda duyarlı olmaya çağırıldığı görülmektedir.

 

PROJE YÜRÜTME ve DEĞERLENDİRME KURULLARI

Döşemealtı İlçesinde  proje tüm okulöncesi eğitim kurumları, ilköğretim kurumları ve ortaöğretim ile öğrenci velileri, öğretmenler ve okul yöneticilerinin katılımıyla yürütülecektir.

İlçe Proje Yürütme Kurulu

-          İlçe Milli Eğitim Müdürü

-          Ar-Ge Birimi Temsilcisi

-          Okul yöneticisi

-          Veli temsilcisi

-          Öğrenci Temsilcisi

 

Okul Proje Yürütme Kurulu

Okul düzeyinde, Okul Müdürü ve Rehber Öğretmenin de aralarında olacağı, öğretmen ve öğrenci temsilcilerinden oluşacak en az 5 kişilik bir Proje Ekibi kurulacaktır.

1. Kurum “Değerler Eğitimi” kurulunun oluşturulması.

 • Okul Müdürü veya görevlendireceği 1 müdür yrd.
 • 1 Rehber Öğretmen
 • 1 Türkçe veya Edebiyat Öğretmeni
 • 1 Sosyal Bilgiler veya Tarih Öğretmeni
 • 1 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni
 • Okul Zümre Başkanı
 • Öğrenci temsilcisi.

2. Her ayın ilk haftası toplanarak o ayın temasıyla ilgili yapılacak faaliyetleri ve görev alacak kulüp ve öğretmenleri organize etmek.

3. Tüm öğretmenleri “Değerler Eğitim” projesine dahil etmek(Örn: Tüm konuları öğretmenlere paylaştırmak)

4. Değerler Eğitimi Kulübü'nün veya mevcut kulüplerin Değerler ekseninde çalışmalar yürütmesi,

5. Konuyla ilgili sosyal-kültürel faaliyetler ( Yarışmalar düzenlenmesi, Kısa Film, Resim, Şiir, Müzik, Afiş, Kompozisyon, Senaryo, Tiyatro vb) düzenlemek.

6. Ayın teması ile ilgili yayınlar (Dergi, broşür), panolar hazırlamak

7. Yardım organizasyonları düzenlemek(kermes, ziyaret…vs)

8. Okulun internet sayfasında “Değerlerimiz” konulu link hazırlamak.

9. Her ayın 3. haftasında yapılan faaliyetleri İlçe Milli eğitim müdürlüğüne rapor halinde iletmek.

 

PROJENİN DAYANAKLARI

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu

Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı

18. Milli Eğitim Şurası  Çalıştay Raporu

İlköğretim Kurumları Programı

2010/53 Sayılı Genelge

 

 

 

PROJE FAALİYETLERİ

 1. Okul Düzeyindeki Faaliyetler
  1. Her Ay Bir Değer Uygulaması
  2. Her Sınıfa Bir Değer Uygulaması
  3. Velilere Yönelik Etkinlikler
  4. Gençlik Projeleri
 2. İlçe Düzeyindeki Faaliyetler
  1. Öğretmenlere ve Velilere Yönelik Seminer, Panel ve Sempozyum Çalışmaları
  2. Değerler Eğitimi Çalıştayı
  3. Kaybolan Değerler Araştırması
  4. Müfredat Programlarının Analizi

 

 1. Okul Düzeyindeki Faaliyetler

Okul Proje Ekibi projenin okul düzeyinde yönetim ve organizasyonundan sorumlu olacaktır.  Okullarımızda 2010/53 sayılı genelge ekinde belirtilen etkinlik örnekleri aktif olarak uygulanacaktır. İlgili genelgedeki ilke ve etkinliklere ek ve destekleyici olarak aşağıdaki faaliyetler planlanmıştır:

 1. a.    Her Ay Bir Değer Uygulaması

Bu faaliyet alanı kapsamında, okullarımızda her ay bir değer öne çıkartılarak, o değerle ilgili olarak yoğun etkinlikler yapılacaktır.

 • Şubat -Mart Ayı         Adalet-Dürüstlük-Demokrasi-Sorumluluk
 • Nisan Ayı                   Öz denetim-Yardımlaşma ve İşbirliği
 • Mayıs Ayı                  Hoşgörü - Merhamet
 • Haziran Ayı                Sevgi – Saygı

Bu değerlerin çocuklara kazandırılabilmesi için, her ay ilgili değere yönelik olarak;

-          örnek kişilikleri tanıtmak ve bu kişilerden yaşanmış hikayeler paylaşmak,

-          kitap tanıtımları yapmak,

-          panolara güzel sözler asmak,

-          seminer ve konferanslar düzenlemek,

-          sınıf içi etkinliklerde bu değerleri öne çıkarmak,

-          okul ve okul çevresi düzeyinde çocukların bu değerle ilgili saha araştırmaları yapmalarını sağlamak,

-          örnek olay incelemeleri yapmak,

-          sınıf okul ve çevredeki değer ikilemlerinin belirlenmesi çalışmaları,

-          problemli durumların çocuklar tarafından belirlenmesi ve yine çocuklar tarafından bu sorunlara ilişkin çözüm stratejileri geliştirilmesi,

-          ilgili değerlerle ilgili performans ödevleri verilmesi,

-          yıl sonunda, davranış notları açısından öne çıkan öğrencilerin öne çıkartılıp ödüllendirilmesi ile karnelerimizin  bu boyutunun da diğeri kadar önemli olduğunda yönelik öğrenci veli ve öğretmenlerimizin farkındalıklarının artırılması

gibi çalışmalarla, bu değerlerin okul gündeminde yoğun biçimde yer almasını sağlayarak çocuklarımızın bilinçaltlarına yerleşmelerine katkı sağlanmalıdır.

Okul rehberlik servisleri tarafından, okul düzeyinde ilgili değere yönelik tutum belirleme çalışmaları yapılması ve ön test son test değerlendirmeleri ile yapılan çalışmaların çocuklar üzerindeki etkisinin belirlenmesi gerekmektedir.

Bunlara ilave olarak; okullarımızın seçilen değeri destekleyecek aşağıdaki çalışmaları yapması gerekmektedir;

-          Okulu dikkatleri konu üzerinde yoğunlaştıracak görsel malzemelerle donatılması

-          Konunun çeşitli yönleriyle ele alınacağı münazara, panel, konferans ve benzeri formlarda çalışmalar düzenlenmesi,

-          Okulda ders çalışma ortamları olarak faaliyette bulunan kulüp ve eğitsel kollara etkinlik önerileri hazırlanması ve bunların uygulanmasına liderlik edilmesi

-          Okul genelinde ve sınıflarda proje çalışmaları gerçekleştirilmesi,

-          Yapılacak değişik çalışmalar sonucu ortaya çıkan ürünlerin sergilenmesi,

-          Okul personelinin değerlerle ilgili olarak bilinçlendirilmesi,

-          Duvar gazeteleri, broşürler ve benzeri basılı materyaller hazırlanması,

-          Okul bülteninde veya dergisinde o ay öne çıkan değerin gündeme getirilmesi,

-          Çocukların özdeşim kurabilecekleri canlı biyografilerin okulda konuk edilmesi.

 

 1. b.   Her Sınıfa Bir Değer Uygulaması

Okul içinde her sınıfın bir değere ilişkin etkinliklerin uygulanmasından yıl boyunca sorumlu olması ve o değerle ilgili tüm çalışmaların o sınıftaki öğrenciler tarafından organize edilmesi planlanmaktadır. Bu çerçevede öğrenciler:

-          Sorumlu oldukları değerle ilgili olarak, okul düzeyinde inceleme, değerlendirme ve geliştirme faaliyetlerinin organizasyonunu yapacaklardır.

-          Öğrenciler sorumlu oldukları değerle ilgili olarak tiyatro, konferans, okul içi yarışma vb. etkinlikler düzenleyecekler ve yıl boyunca sürecek olan bu etkinliklerin etkililiğini, öğrencilerin tutumlarındaki olumlu gelişmeleri belirleyeceklerdir.

 

 1. c.    Aileye Yönelik Etkinlikler

Projede üzerinde en fazla durulması gereken boyutlardan birisi de veli işbirliğinin sağlanmasıdır. Ailelere değerler konusunda farkındalık kazandırılması, en az çocuklar kadar önemlidir. Bu kapsamda şu çalışmalar yürütülecektir:

-    Aile bültenleri, seminer, konferans, kitap ve film önerileriyle veliler sürece dahil edilecektir.

-    Aylara göre her değerle ilgili olarak velilere, ev içi davranışlara yönelik bir bilgilendirme mektubu hazırlanarak gönderilecektir. Mektupta açık ve öz olarak, ilgili değer bağlamında, okulda neler yapıldığı ve yapılacağı, anne baba olarak sorumluluklarının neler olduğu anlatılacaktır.  

-    Her dönem en az bir kez o dönem öne çıkan değerlerle ilgili olarak, okul bünyesinde ya da dışarıdan davet edilecek misafir konuşmacılar vasıtası ile ailelere yönelik eğitim çalışması yapılmalıdır.

Çocuklara kazandırmaya çalışılan değer ve davranışların kalıcı olması için, çocukların okulda öğrendikleri ile aile ortamında çatışma yaşamaması, güzel davranışlarının aileler tarafından takdir ve teşvik edilmesi gerekmektedir.

 

 1. d.   Gençlik Projeleri

Okullarımızdan değerler eğitimi teması ile Ulusal Ajans Gençlik Programı kapsamında en bir proje hazırlayarak Ulusal Ajansa göndermeleri beklenmektedir. Bu kapsamda Gençlik Girişimleri ve Gençlik Değişimler gibi başlıklar altında ARGE Birimlerinin desteği ile çalışmalar yapılabilecektir.   

 

 

 

 1. İlçe Düzeyindeki Faaliyetler
 1. a.    Öğretmenlere ve Velilere Yönelik Seminer, Panel ve Sempozyum Çalışmaları

-          Proje kapsamında alan uzmanları ve ulusal düzeyde tanınmış yazar ve akademisyenler aracılığı ile öğrencilere,  öğretmenlere ve velilere yönelik seminerler ve paneller düzenlenecektir.

-          Yapılacak çalışmaların, yazılı ve görsel basın aracılığı ile il düzeyinde gündem oluşturması sağlanmalıdır.

-          İlçe Milli Eğitim müdürümüzün koordinesinde eğitim müfettişleri, eğitimden sorumlu şube müdürü ve okul  müdürleri veya bir rehber öğretmenimizin katılacağı bir proje tanıtım ve paylaşım toplantısı yapılacaktır.

-          Eğitim müfettişleri projenin kapsamında rehberlik ve destek hizmetlerini yürütecekler, alandaki çalışmaları değerlendirecektir.

-          Proje ekibi tarafından geniş katılımlı toplantılarla konuya ve projeye duyarlılık eğitimi faaliyetleri yürütülecektir.

 

 1. b.   Değerler Eğitimi Çalıştayı

Proje kapsamında, alan uzmanı öğretim üyelerinin ve diğer eğitim paydaşlarının katılımı ile yerel düzeyde Değerler Eğitimi Çalıştayı düzenlenecek ve Döşemealtı özelinde sorunlar belirlenerek çözüm önerileri tartışılacaktır.

 1. c.    Kaybolan Değerler Araştırması

İlçe düzeyinde Akdeniz üniversitesi işbirliği ile “Kaybolan Değerler Araştırması” yapılacak ve ilçemizin “Değerler Haritası” çıkartılacaktır. Bu araştırmada, son 20 yıllık süreç içerisinde ilçemizde hangi değerlerin aşınmaya uğradığı bilimsel yöntemlerle incelenecektir.

 1. d.   Müfredat Programlarının Analizi Çalışması

Değer yargılarının inşası süreci, hususi faaliyetlerden ziyade, öğretmenlerin ders içinde ve ders dışında uygun ortam ve durumlarda tutum ve tavsiyeleri ile değerlere vurgu yapmaları ile gelişecektir. Öğretim müfredatlarımız içinde öğretmenlerimizin yeri geldikçe müfredat kazanımlarında doğrudan yer almayan örtük müfredatı iyi kullanmaları gerekmektedir. Farzı mahal, matematik dersinde kesir kavramı ve ½ kesri öğretilirken, öğretmeninim eşitlik, adalet ve kardeşlik kavramlarını da konu edinmelidir.

Müfredat Analizi çalışması, Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler derslerindeki örtük müfredat fırsatlarının belirlenmesini ve bunların öğretmenlerimizle paylaşılmasını içermektedir.

 

Ek 1:                                                                                                                                                                                   …/…/2011

 

 

  DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ

2010–2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

Şubat-Mart Ayı Konusu

“ADALET-DÜRSTLÜK-DEMEOKRASİ-SORUMLULUK-BAŞARI “

Değerli Velimiz,

Şubat ve Mart  ayı içersinde ev ve okul ortamında vurgulanacak değerimiz adalet ,dürüstlük,demokrasi ve sorumluluktur.

 

Çocuklarımızın sınıf içi etkinliklerine ek olarak sorumluluk konusundaki eğitimini  sizinle de deneyimlemesini ve pekiştirmesini istedik.

Sorumluluk bireyin yaş, cinsiyet ve gelişim düzeyine uygun olarak yüklendiği görevleri yerine getirmesidir. Bu duygu erken çocukluk devrelerinden itibaren çocukta gelişir. İki buçuk yaşından itibaren, çocuğun döküp saçacağını bilebile ona kendi başına yemek yeme fırsat tanıma, döktüğü oyuncaklarını toplamasını bekleme, kendi odası ve yatağını kabullenmesini sağlama sorumluluk alma sürecinde çocuğu cesaretlendirir ve olumlu yol kat etmesini sağlar. Böylece çocuk kendini yönetebileceğini fark ederek güven duygusunu kazanır.

 

Kendi kararlarını verebilen, karar alırken ellerindeki kaynakları kullanabilen, değer yargılarını gözeten, bağımsız davranabilen, kendine güvenli büyüyen çocuk, başkalarının haklarını çiğnemeden kendi ihtiyaçlarının karşılayabilir. Yaptığı işi sonuna kadar götüren ve yapmakta olduğu bir davranışın olası sonuçlarına katlanmayı göze alan çocuğa sorumlu çocuk olarak bakabiliriz.

 

Sorumluluğu öğrenmek tıpkı diğer becerileri öğrenmeye benzer. Çocuk ne kadar çok denerse bu konuda o kadar başarılı olur. Çocuğun kendi kendini yöneten, yüksek benlik saygısına sahip, doyumlu bir birey olarak gelişmesi, büyük ölçüde ona sağlanan fırsatlara ve ebeveyn yaklaşımına bağlıdır.

 

Koruyucu ebeveyn yaklaşımı, çocuğun bağımsızlık ve sorumluluk hissetmesini engeller. Ebeveynler iyi niyetle yaklaştıklarını düşünerek çocukları için her şeyi yapmaları gerektiğine inanırlar ve onların bütün yaptıklarından kendilerini sorumlu hissederler. Yemeğinden giyimine, ev ödevlerinden hobi ve arkadaş seçimlerine kadar, çocuk adına her şeye karar verirler. Çünkü onlara göre çocukların davranışları kendi anne babalıklarının yeterliliğini yansıtır. Fakat çocuklarını bütün sonuçlardan korudukları için onların öz güvenlerini ve bağımsızlıklarını yok edebilirler.

 

Çocuğunuzun öncelikle evde bazı sorumluluklar üstlenerek sorumluluk bilincinin gelişmesi, onun okul ile ilgili sorumluluklarını da daha kolay üstlenmesine ve karşılaşabileceği sorunlarla baş edebilmesine yardımcı olacaktır. Bundan dolayı sorumluluk bilincinin evde de devam edebilmesi için ev ortamında kullanılacak bazı kaynaklardan yardım almak esastır.

           

Sizden, uygulama aşamasında çocuğunuzun bir ay boyunca sorumluluk konusunda takibini yaparak Değerler Eğitimi Panomuzda sergilemek üzere; yaş düzeyine uygun yönergeleri takip etmenizi ve yazının ekinde ilettiğimiz form çizelgeye bir değerlendirme yapmanızı rica ediyoruz

İşbirliğiniz için TEŞEKKÜR EDERİZ

 

İlköğretim 1.- 4. Sınıf düzeyindeki sorumluluklara örnekler;

 

• Evdeki hayvanları beslemek, temizlik ve

bakımlarını sağlamak,

• Alışveriş malzemelerini arabadan eve taşımak,

yerlerine yerleştirmek,

• Sabahları çalar saatle kendi başına kalkmak

• Harçlıklarını bağımsızca idare etmek,

• Kendi giysi alışverişinde anne babalara yardımcı olmak,

• Derslerini yardımla yapmak.

• Peçeteleri katlayıp masayı tam olarak

hazırlamak,

• Yardım almadan banyo yapabilmek,

• Çekmece ve dolaplarını temiz ve düzenli tutmak,

• Kimse söylemeden okul giysilerini değiştirmek,

• Kimse söylemeden derslerini düzenli olarak

yapmak,

• Basit bazı tarifleri, okuyup,yemek yapımında yardımcı olmak,

• Kardeşleri varsa onlarla ilgilenmek (yemek

yemesine, giyinmesine yardım etmek vb.), • Telefon mesajlarını alıp not etmek.

• Kendi yatak çarşaflarını değiştirmek,

 

 

• Çamaşır makinesini çalıştırmak,

• Yardım almadan bulaşık makinesini yerleştirmek ve çalıştırmak,

• Kendi başına listelenmiş malzemeleri bakkal/marketten almak,

• Kendi randevularını (dişçi, antrenman gibi) takip etmek,

• Doğum günü ya da özel günleri planlamak,

• Basit yaralanmalarla başa çıkmak,

• Kimse söylemeden belirli görevleri yerine

getirmek,

• Para biriktirip uzun vadede almak istediklerini planlamak.

İlköğretim 5.-8. Sınıf düzeyindeki sorumluluklar örnekler;

 

• Evde tek başına kalmak,

• Bağımsız olarak kendi ödev programını yürütmek,

• Kendi başına ulaşım araçlarına binmek,

• Toplu yerlerde (kütüphane, tiyatro vb.) gerektiği gibi davranmak,

• Kendisine uygun hobileri bulmak ve sürdürmek,

*        Aile Bütçesini, ailesiyle birlikte planlamak,

*        Kendi çalışma programını yapmak,

*        Tatillerde ailesinin gözetiminde yarı zamanlı bir işte çalışmak.

 

 

 

ANNE BABA OLARAK SORUMLULUK KAZANDIRIRKEN

 • Çocuğunuz sizinle işbirliği yapsa da yapmasa da koşulsuz sevgi ve onay gösterin.
 • Çocuğunuz her ne yaparsa yapsın ona değer verdiğinizi ve kabul ettiğinizi bilmesini sağlayın.
 • Çocuğunuzun size bağımlı olduğunu düşünüyorsanız koruyucu tutumunuzu değiştirin.
 • Sürekli sorumsuz davranan çocuklar anne babaları tarafından sorumlu davranmalarına izin verilmeyen çocuklardır.
 • Çocuğunuzun kendi davranışlarının sorumluluğunu almasına ve iyi gitmeyen davranışlarını değiştirmesine fırsat verin.
 • Çocuğunuzun yaşına uygun sorumluluklar listesi hazırlayın. Sorumluluğunu üstlenmek istediği işleri bu listeden seçmesine fırsat verin ve onun doğru kararlar verebileceğine olan güveninizi koruyun. Bu listeden seçim yapması konusunda onu zorlarsanız ya da yapacağı işleri siz seçerseniz sorumluluk duygusunu geliştirmeniz zorlaşır.
 • Ev ile ilgili sorumlulukları çocuklarınız arasında paylaştırırken adil olun. Bunun en iyi yolu işlerin sırayla yapılmasıdır.
 • Çocuğun kırıp dökmesinin ve yaşadığı olumsuz deneyimlerin öğrenmenin gerekli şartı

            olduğunu unutmayın.

 • Çocuğunuzun yaptığı yanlış seçimlerin (hayatını tehlikeye atmadıkça) sonuçlarını yaşamasına izin verin ki onlardan bazı dersler çıkarabilsin.

 

 

 

…/…/2011

Sevgili Anne Babalar,

            Bu ay ele alacağımız değerimiz adalettir.

Bireyde bulunan adalet duygusunun, toplumda bir arada yaşamamız konusunda gerekliliği tartışılmaz bir gerçektir. Adalet duygusu, bireyde çocuk yaşlardan itibaren kendiliğinden bulunur. Bu duygu insanın benmerkezci başlangıcını dengeye sokarak insan ilişkilerinin düzenlemesinde yardımcı olur.

            Adaletin yalnızca eşit dağılım olarak algılanması ve aktarılması eksik bir tanımdır. Adalet duygusuna paylaşım, cömertlik, doğruluk, hoşgörü, hak, dürüstlük, eşitlik gibi diğer kavramlar da eşlik etmektedir. Gerçek adalet anlayışının, bu kavramları da bünyesinde barındıran bir anlayış olduğu unutulmamalıdır.

            Çocuklara öğretilen bilgiler taşa kazınan yazılar gibidir. Fakat çocukların genel olarak anlatılanları değil, gördüklerini ve yaşadıklarını daha fazla hayatlarına aktardıkları bilinmektedir.

       Bu noktada, adalet değerinin kazandırılması ebeveyn, eğitimci ve sürece katılan diğer öğelerin sunacağı tüm girdilerin, çocuk tarafından özümsenmesiyle oluşacaktır. 

   

İnsansız adalet olmaz.

Adaletsiz insan olur mu?

Olur, olmaz olur mu?

Ama olmaz olsun!

                     Özdemir Asaf

 

 

İlköğretim 1–4. sınıflar düzeyi çocuklarda adalet duygusunun gelişimine dair gözlemleyebileceğiniz davranışlar;

 • Haklı olduğunu düşündüğü arkadaşının yanında yer almak.
 • Kendisi veya çevresinde tespit ettiği haksızlıkları dile getirmek.
 • Kendi haklarını savunduğu kadar çevresinin de haklarına duyarlı olmak.
 • Yaptığı davranışların sonuçlarını kabul ederek karşı koymadan sonuçlarına razı olmak.
 • Paylaşım gerektiren durumlarda paylaşımı adil bir şekilde yapmak.
 • Sıra ile yapılan aktivitelerde sabırlı bir şekilde sırasını bekleyerek, ön sıradakilere karşı adil davranmak.
 • Yanlış yaptığında dahi hatasını gizlemeden doğruyu söylemek.

 

İlköğretim 5–8. sınıflar düzeyi çocuklarda adalet duygusunun gelişimine dair gözlemleyebileceğiniz davranışlar;

 • Ev içi ve ev dışı ortamlarda adil olmayan iş bölümleri ve görevlerle karşılaştığında buna karşı çıkmak ve daha adil ortamlar için önerilerde bulunmak.
 • Arkadaşları arasında adil davranışın aksini savunan bireyler olduğunda, onların düşüncesinin aksine haklı olan bireyin yanında olmak.
 •  Kendisi ve çevresinde fark etmiş olduğu adil olmayan davranış ve uygulamalara karşı haksızlıkları dile getirmek.
 • Yakınında bulunan kişilere karşı haksızlık yapmayıp adil davranışlar-da bulunmak.
 • Çevresindeki kişilerin farklılıklarını göz önüne alarak, gereken durumlarda hoşgörü göstermek.
 • Ebeveynin onaylamadığı davranışlarda bulunsa bile gerçeği olduğu gibi paylaşma cesareti göstermek.
 • Kendisi ile aynı imkanlara sahip olmayan insanların yaşam koşullarına duyarlı olmak.

 

ANNE BABA OLARAK ADALET DEĞERİNİ KAZANDIRIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 • Aile içinde eş ve çocuklar arasında ayrım yapmayarak aralarındaki adaleti sağlayın. Bu şekilde çocuğunuz gözlemlemiş olduğu adaletli tutumu ileride size ve çevresine yansıtacaktır.
 • Çocuğunuzun adaletli olmasını beklerken gelişim çağı özelliklerini de dikkate almak gerekmektedir. Gelişim çağının karakteristik özelliklerini taşıyan tutum ve davranışlarla karşılaştığınızda beklenmedik bir davranış olduğunu düşünmeyin ve buna göre değerlendirin.
 • Çocuğunuz bir konu hakkında yargıda bulunduğunda hangi temele dayandırdığını ona sorun. Varsayımlarla hareket ederek bir yargıya ulaştığında onu uyarın ve düşünmesini sağlayacak sorular sormayı deneyin.
 • Karşılaştığınız problem durumlarını çözerken adil olabilmek adına çaba sarf edin. Araştırın, dinleyin, güven duyun, sağduyulu olun.
 • Zayıf veya güçsüz konumdaki insanları gözeterek çocuğunuza iyi bir model olmaya gayret gösterin.
 • Çocuğunuzun sergilediği olumsuz bir davranış sonrasında bir yaptırımla dönüt vermek istediğinizde, vereceğiniz dönütün hata ile eşdeğer olmasına özen gösterin.
 • Adil davranmak her zaman eşit,aynı davranmak anlamına gelmez.Çocuklarınızın yaş düzeylerini,cinsiyetlerini ve kişilik özelliklerini göz önüne alarak adil bir denge bulmaya çalışın.   

 

Okul Yönetimi

Projeyi bilgisayarınıza word dosyası (doc) olarak indirmek için tıklayınız.